Městys Suchdol

Povinné informace

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

 

1.  Název

Městys Suchdol

 

2.  Důvod a způsob založení

Městys Suchdol vznikl podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

3.  Organizační struktura

Úřad městyse Suchdol

Mgr. Jana Rychlíková

starostka

725 712 702

starosta@obecsuchdol.cz

David Kuthan

místostarosta

724 371 782

kavid.kuthan@mestyssuchdol.cz

Josef Mrňák

místostarosta

602 344 561

josef.mrnak@mestyssuchdol.cz

Květoslava Seidlová

hospodářka – matrikářka

725 712 702

seidlova@obecsuchdol.cz

Ilona Petrusová

hospodářka

725 712 702

petrusova@obecsuchdol.cz

Vratislav Langr

technický pracovník

606 098 108

 

Stanislav Frydrych

technický pracovník

606 098 108

 

Angela Vondrušková

technický pracovník

606 098 108

 

 

Úřední hodiny

pondělí                                       07:00 - 12.00              13.00 - 17:00

středa                                         07:00 - 12.00              13.00 - 17:00

 

 Zastupitelstvo

Ing. Lucie Březinová

 zastupitel

lucie.brezinova@mestyssuchdol.cz

Ing. Karel Kopeček

 zastupitel

karel.kopecek@mestyssuchdol.cz

Mgr. Jan Krejča

 zastupitel

jan.krejca@mestyssuchdol.cz

Rudolf Kulhánek, MBA, Dr.h.c.

 zastupitel

rudolf.kulhanek@mestyssuchdol.cz

David Kuthan

 místostarosta

david.kuthan@mestyssuchdol.cz

Vratislav Langr

 zastupitel

vratislav.langr@mestyssuchdol.cz

Roman Lhotský

 zastupitel

roman.lhotsky@mestyssuchdol.cz

Josef Mrňák

 místostarosta

josef.mrnak@mestyssuchdol.cz

Luděk Mysliveček

 zastupitel

ludek.myslivecek@mestyssuchdol.cz

Jiří Nešpor

 zastupitel

jiri.nespor@mestyssuchdol.cz

Vladimír Novotný

 zastupitel

vladimir.novotny@mestyssuchdol.cz

Ing. Ivana Pivoňková

 členka rady

ivana.pivonkova@mestyssuchdol.cz

Mgr. Jana Rychlíková

 starostka

jana.rychlikova@mestyssuchdol.cz

Jan Snížek

 zastupitel

jan.snizek@mestyssuchdol.cz

Zdeněk Šibrava

 člen rady

zdenek.sibrava@mestyssuchdol.cz

 

Rada

Mgr. Jana Rychlíková

David Kuthan

Josef Mrňák

Ing. Ivana Pivoňková

Zdeněk Šibrava

 

Finanční výbor
 • předseda: Jiří Nešpor
 • členové: Ing Karel Kopeček, Ing. Lucie Březinová

 

Kontrolní výbor
 • předseda: Roman Lhotský
 • členové: Vratislav Langr, Vladimír Novotný

 

4.  Kontaktní spojení

Suchdol 1

285 02 Suchdol

Úřad městyse:                          +420 725 712 702, +420 327 596 121

Starosta:                                     starosta@obecsuchdol.cz

podatelna:                                 podatelna@obecsuchdol.cz

ekonomický úsek:                   ou@obecsuchdol.cz

www:                                           obecsuchdol.cz, mestyssuchdol.cz

ID datové schránky:                wpabydw

 

4.1. kontaktní poštovní adresa

Úřad městyse Suchdol

Suchdol 1

285 02 Suchdol

 

4.2. adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Úřad městyse Suchdol

Suchdol 1

285 02 Suchdol

 

4.3. úřední hodiny

Pondělí                                        07:00 - 12.00    13.00 - 17:00

Středa                                          07:00 - 12.00    13.00 - 17:00

 

4.4. telefonní čísla

Pevná linka:                               +420 327 596 121

Mobil:                                          +420 725 712 702

 

4.5. faxové spojení

není

 

4.6. adresa internetové stránky

www.obecsuchdol.cz

www.mestyssuchdol.cz

 

4.7. adresa e-podatelny

podatelna@obecsuchdol.cz

 

4.8. další elektronické adresy

ou@obecsuchdol.cz

 

4.9. datová schránka

 ID datové schránky: wpabydw

 

5.   Platby a bankovní spojení

Číslo účtu: 443500389/0800              Česká spořitelna a.s.

 

6.   IČ

00236462

 

7.   DIČ

CZ00236462

 

8.   Dokumenty

 

9.   Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají
 • osobní – v kanceláři úřadu
 • písemné – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu
  Úřad městyse Suchdol
  Suchdol 1, 285 02 Suchdol

 

10.  Příjem žádostí a dalších podání

Podatelna Úřadu městyse Suchdol
Suchdol 1, 285 02 Suchdol

Elektronická podatelna úřadu: podatelna@obecsuchdol.cz

 

11.  Opravné prostředky

Úřadu městyse Suchdol
Suchdol 1, 285 02 Suchdol

 

12.  Formuláře

 

13.  Popisy postupů – návody řešení životních situací

Podrobné popisy postupů v různých životních situacích jsou podrobně rozebrány na stránkách MV ČR.

  

14.   Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení předsednictva ČNR č.2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

  

14.2. Vydané právní předpisy

 • Platné obecně závazné vyhlášky ZDE

  

15.   Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

16.  Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

16.2. Výhradní licence

 

17.   Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • Výroční zprávy ZDE

 

18.   Poskytnuté informace

 • Poskytnuté informace ZDE

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obecsuchdol.cz

Registrujte se zdelogo škola.JPG


GObec_banner_250px (002).png


 

Portál veřejné správy